Reception & Sportcenter-projektet.

Vid golfklubbens styrelsemöte den 6 maj 2021, utvärderades projektet Reception & Sportcenter, avseende på resursbehov och ekonomi.

Resurser

Golfklubbens anläggning hade under 2020 uppskattningsvis 75 000 besökare på anläggningen. Uppförandet av ett nytt sportcenter uppskattas tredubbla antalet besökare. En tänkbar risk vid uppskalning är att anläggningen måste drivas ur ett stordriftsperspektiv. Att driva golfklubben, med en stor del av den kommersiella basen inom padelverksamheten, kommer att kräva ytterligare personella resurser och få inverkan på ”fokus på golfbanan” som har varit ett starkt uttalat mål de senaste åren.

Ekonomi

Vid en inventering av befintliga och planerade padelbanor i Lindesbergs kommun framkom att antalet banor under 2021 kommer att uppgå till 31st. Då är Sportcentrets 8 banor inte inräknade. Större delen av dessa banor kommer att finnas i Lindesberg. Denna kraftiga expansion av antalet padelbanor kommer att konkurrensutsätta golfklubbens verksamhet till högre grad än tidigare och vilket skapar osäkerhet kring projektets lönsamhet.

Beslut

Med dessa underlag har styrelsen beslutat att inte gå vidare med projektet Reception & Sportcenter. Eftersom projektet var en mycket vital del av utkastet till strategiplan för 2021-2025 kommer planen att omarbetas och presenteras på höstårsmötet.

//Styrelsen 6 maj, 2021